top of page
  • Grenland regnskap

Ta utbytte før årsskiftet

Regjeringen har foreslått økning i utbytteskatten for personlige aksjonærer fra 2022. Dette reiser spørsmål om utbytte bør vedtas før nyttår.


I sitt alternative statsbudsjett, har regjeringen foreslått at oppjusteringsfaktoren for beregningen av utbytteskatten for personlige aksjonærer økes fra 1,44 til 1,6. I praksis betyr dette at utbytteskatten vil øke fra 31,68 % i 2021 til 35,2 % i 2022. Det kan ikke utelukkes ytterligere endringer gjennom den etterfølgende lovbehandlingen i Stortinget. Det kan derfor være betydelige beløp å spare for ditt selskap på å vedta utbytte nå i 2021.


Tilleggsutbytte eller ekstraordinært utbytte? I vedtaket om utbytte før årsskiftet må man vurdere om selskapet skal ta tilleggsutbytte eller ekstraordinært utbytte.


Tilleggsutbytte vedtas med utgangspunkt i det godkjente årsregnskapet for siste regnskapsår. Tilleggsutbytte vedtas enten i ekstraordinær generalforsamling, eller av styret dersom styret har grunnlag i fullmakt fra generalforsamlingen som er registrert i Foretaksregisteret.


Ekstraordinært utbytte vedtas på grunnlag av en revidert mellombalanse utarbeidet etter reglene for årsregnskap, og som er godkjent av generalforsamlingen. Kravet om at mellombalansen skal være revidert gjelder ikke for selskaper med fravalgt revisjon. Mellombalansen skal rapporteres til Regnskapsregisteret. Selve utdelingen til aksjonærene kan først foretas når Regnskapsregisteret har registrert og kunngjort mellombalansen.


Fordel med vedtatt utbytte i 2021 som utbetales i 2022 Når det gjelder formuesskatt på utbytte, er hovedregelen at personlig skattyters formue og gjeld verdsettes per 1. januar i skattefastsettingsåret. Det vil si at utbytte vedtatt i 2021 med utbetalingsdato i 2022 ikke medregnes i aksjonærens formue for inntektsåret 2021.


Det er altså mange hensyn og vurderinger som må tas i forbindelse med vedtak om utbytte. Skal man ta tilleggsutbytte eller ekstraordinært utbytte? Oppfyller selskapet kravet til forsvarlig egenkapital? Hva med kravet til likviditet? Utbetalingstidspunkt?

Dette er ting som må vurderes grundig før et eventuelt vedtak. Ta kontakt før årsskiftet, så hjelper vi deg med disse vurderingene og finner sammen ut hva som er mest lønnsomt for ditt selskap.

ความคิดเห็น


bottom of page